Chrzest Święty

Aby zapisać dziecko do chrztu, do kancelarii parafialnej winno się zgłosić przynajmniej jedno z rodziców, lub prawnych opiekunów i przedstawić świadectwo urodzenia dziecka,w miesiącu poprzedzającym chrzest.

Sakrament chrztu św. jest bramą sakramentów – konieczny do zbawienia. W tym sakramencie człowiek zostaje uwolniony od grzechu pierworodnego, upodobniony do Chrystusa oraz włączony do Kościoła.

Wymagane dokumenty:
-Odpis metryki urodzenia z USC.
-Rodzice chrzestni winni przedstawić odpowiednie zaświadczenia od swojego księdza Proboszcza.

Należy wybrać dwoje chrzestnych: ojca i matkę.
W dniu chrztu chrzestni w zakrystii, składają podpisy w księgach metrykalnych.

Przymioty wymagane przez Kościół do pełnienia funkcji rodziców chrzestnych:
-został wyznaczony przez rodziców dziecka;
-jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania, to znaczy ukończył 16 lat,
-przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię, oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i z zadaniem jakie ma pełnić;
-nie jest ojcem ani matką przyjmującego chrzest;
-należy do Kościoła katolickiego i prawo nie zabrania mu pełnienia zadań chrzestnego.

Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystia są fundamentami całego życia chrześcijańskiego. “Uczestnictwo w Boskiej naturze, które ludzie otrzymują w darze przez łaskę Chrystusa, objawia pewną analogię do powstania, rozwoju i wzrostu życia naturalnego. Wierni odrodzeni przez chrzest, zostają umocnieni przez sakrament bierzmowania, a w Eucharystii otrzymują pokarm życia wiecznego. W ten sposób przez sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego w coraz większym stopniu osiągają skarby życia Bożego i postępują w doskonałej miłości” Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania.
Jest nazywany chrztem ze względu na główny obrzęd, przez który jest wypełniany: chrzcić (gr. baptizein) oznacza: “zanurzyć, pogrążyć”; “zanurzenie” w wodzie jest symbolem pogrzebania katechumena w śmierci Chrystusa, z której powstaje przez zmartwychwstanie z Nim jako “nowe stworzenie” (2 Kor 5,17; Ga 6,15).

 

Liturgia Dnia

Sakramenty

 

Facebook